Voorwaarden voor gebruik

Met je deelname ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Coachfriend Academie is een online leeromgeving dat je helpt om je mentale veerkracht te vergroten. Je doorloopt de leermodulen in je eigen tempo en op de momenten die jij kiest. Het aanbod bevat informatie en video’s aangevuld met oefeningen. Op basis van je eigen keuze kun je de oefeningen doen. Het is de bedoeling dat je zelfstandig de leermodulen doorloopt. Lees verder bij Hulpmiddel…

coachfriend.com
Hulpmiddel

Coachfriend Academie is slechts een hulpmiddel. Wij kunnen niet garanderen dat Coachfriend Academie altijd correct functioneert. Je kunt Support per bericht of e-mail op de hoogte brengen van eventuele fouten.

Auteursrechten

De cursussen van Coachfriend Academie zijn zorgvuldig samengesteld. Bij het maken en controleren van de gebruikte informatie hebben we gebruik gemaakt van vrij toegankelijke en gerenommeerde informatiebronnen. Indien je denkt dat wij inbreuk maken op enig auteursrecht, verzoeken wij je dit te melden, zodat wij actie kunnen nemen naar eventuele rechthebbenden.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de informatie in de cursussen niet helemaal juist of actueel is. Wij garanderen geen resultaten en aanvaarden geen aansprakelijkheid als het niet voldoet aan jouw verwachtingen. Je gebruikt Coachfriend Academie op basis van je eigen keuze en volledig op eigen risico. Je kunt aan het gebruik van Coachfriend Academie geen rechten ontlenen. 
Coachfriend Academie is niet bedoeld als vervanging van een consult of begeleiding van een professionele coach of andere professionele behandelaar. Heb je vragen of twijfel je over jouw situatie of gezondheid? Dan adviseren we je altijd contact op te nemen met een professionele behandelaar.

Privacy en vertrouwelijkheid

Jouw privacy is belangrijk en daarom gaan we heel zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. We verzamelen persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden, namelijk om onze diensten aan je te leveren. In onze privacyverklaring beschrijven we gedetailleerd hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Ook vind je daar informatie over jouw rechten en hoe je persoonlijk gegevens kunt laten aanpassen, verwijderen of overdragen. Je vindt onze privacyverklaring op de site. 
Alles wat je invult en/of opstuurt wordt vertrouwelijk behandeld. Er worden absoluut geen gegevens verstrekt aan derden. Alle gegevens en informatie blijven te allen tijde vertrouwelijk tussen jou en Coachfriend Academie. Uiterlijk 6 maanden na afronding van je cursus, of als je aangeeft te willen stoppen met Coachfriend Academie verwijderen we alle gegevens. We bewaren je contactgegevens zodat we je op de hoogte kunnen houden over nieuwe ontwikkelingen met Coachfriend Academie. Als je wilt dat we ook je contactgegevens verwijderen vragen we je dat aan te geven. Wij houden ons aan de NOBCO ethische gedragscode.

Kosten internet

Houd er rekening mee dat als je Coachfriend Academie via mobiel internet gebruikt je provider hiervoor kosten in rekening brengt. Dit is afhankelijk van jouw databundel. Let hier op, vooral wanneer je in het buitenland bent. 

Intellectuele eigendomsrechten

Je stemt ermee in dat de curssusen van Coachfriend Academie zijn en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zoals auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. Door Coachfriend Academie beschikbaar gestelde materialen (teksten, video’s, foto’s, artikelen, materialen, oefeningen, hand-outs, etc.) blijven te allen tijde het intellectueel eigendom van Coachfriend. Op al het materiaal wat je aantreft op de Coachfriend website en in de bijbehorende documenten berust een copyright. Het is derden niet toegestaan het materiaal te gebruiken, te bewerken, te verspreiden te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Coachfriend. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Coachfriend je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de cursussen te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om cursussen, trainingen en programma’s te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of andere doeleinden, zoals commerciële, te gebruiken dan in deze gebruiksvoorwaarden aangegeven. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van Coachfriend Academie is beperkt tot dat wat in deze gebruiksvoorwaarden staat. Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Coachfriend of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Schade

Voldoe je niet aan de verplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden en leidt dit tot schade dan ben je verplicht alle schade aan Coachfriend te vergoeden.

Disclaimer

Coachfriend is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van de uitgifte, verspreiding, of het gebruik van de cursussen op Coachfriend Academie. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.